พัทยาก็มีนา

 นายนริศ มิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  หรือ อพท. และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล

จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์พื้นที่การทำนาปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในกิจกรรม “ดำนาวันแม่ ... เกี่ยวข้าววันพ่อ” พัทยาก็มีนา สานต่อภูมิปัญญาชาวนาไทย ณ ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี