ปลูกป่าในใจคน

  สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการป่าสิริเจริญวรรษฯ จัดโครงการ “ฟ้าใส ใจใหม่” เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ให้แก่นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ด้วยการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ กวาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จัดสวนดอกดาวเรือง และเรียนรู้แนวคิดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี