การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรมเฟรมทริปเส้นทางอีสานตอนบน

ในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2560ที่ผ่านมาคุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมเฟรมทริปเส้นทางอีสานตอนบนอันได้แก่จังหวัดขอนแก่น,อุดรธานี,หนองคาย,สปป.ลาว,สกลนครและนครพนม เพื่อส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยวพร้อมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในแต่ละจังหวัดโดยนำคณะสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวในสังกัดสมาคมท่องเที่ยวฯ อาทิ

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท),สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน)สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท),สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ)

และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-         คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ