สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมหนุนการสร้างวัฒนธรรม “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผอ.สวรส.นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมสนับสนุนให้ สวรส. เป็นองค์กรแบบอย่างสร้างวัฒนธรรมใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

ในวันที่ 9 ธ.ค. ของทุกปี  สหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)  ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลขึ้น  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติร่วมประกาศเจตนารมณ์ และขอบคุณรัฐบาลไทยที่เห็นความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริต  รวมทั้งมีการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 (ITA Awards) โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวช่วงหนึ่งบนเวทีการมอบรางวัลว่า คนไทยทุกคนต้องช่วยกันผลักดันการต่อต้านการทุจริตให้เกิดเป็นวัฒนธรรมติดตัวคนไทย โดยไม่ยอมรับการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขาย การแต่งตั้งข้าราชการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การให้สิทธิประโยชน์ การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ซึ่งการคอร์รัปชั่นไม่ใช่แค่เพียงการให้เงินอย่างเดียว แต่รวมถึงการอำนวยประโยชน์ อำนวยความสะดวกเรื่องอื่นๆ ด้วย  ทั้งนี้แม้จะทำได้ยาก แต่เชื่อว่าคนไทยทำได้ โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าให้การจัดอันดับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติของประเทศไทยมีลำดับที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงได้จัดเรื่องดังกล่าวนี้เป็นวาระแห่งชาติ

สำหรับการจัดอันดับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี 2559 ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยจัดเป็นลำดับที่ 101 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก  ซึ่งดัชนีความโปร่งใสและการจัดอันดับลดลงจากปี 2558 ที่ได้ 38 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 76 ซึ่งสาเหตุที่คะแนนลดลงมานั้น จากการเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ คือเรื่องความเป็นประชาธิปไตย

ด้าน นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ซึ่งนำทีมเจ้าหน้าที่ สวรส. ร่วมกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในปีนี้  กล่าวว่า สวรส. เป็นองค์กรในระบบสุขภาพที่มีการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศที่มาจากภาษีของประชาชน ดังนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สวรส. ทุกคน จึงให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ควบคู่กับการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ สวรส.ปราศจากการทุจริต  คอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน  ภายใต้การดำเนินงานตามค่านิยมของ สวรส. คือ  FIRST ได้แก่ การมุ่งเน้นอนาคต (Future Focus) ชัดเจนโปร่งใส (Integrity) ฝักใฝ่เรียนรู้ (Readiness to Learn) ชูระบบทำงาน (System Approach)  จัดการเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าวมาโดยตลอด ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบในการดำเนินงานได้ 

โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ สวรส. ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รวม 92.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้กรอบในการประเมิน ITA มี 5 ดัชนี 1) ความโปร่งใส  2) ความพร้อมรับผิด  3) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งคะแนนที่ สวรส. ได้รับการประเมินจัดอยู่

ในระดับเกณฑ์ที่สูงมาก หากแต่ สวรส. ก็จะยังคงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ในการไม่ยอมรับและ

ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” นพ.พีรพล กล่าว